Virtuaalivettä pöydällämme

Espanjalainen mansikanviljely on paisunut massiiviseksi mansikkateollisuudeksi. Paikalliset vesivarat eivät riitä tyydyttämään viljelysten vedentarvetta. Porakaivoveden käyttäminen viljelyksillä kuivuttaa myös lähiseudut pohjaveden pinnan laskiessa. Pöytiimme kulkeutuu virtuaalivettä ulkomailta. Yhden naudanlihakilogramman kasvu vaatii 125 000 litraa vettä. Naudanlihan tuominen esimerkiksi Namibiasta Suomeen on eettisesti arveluttavaa?Lähteet: BBC (2011). Strawberry boom is a drain on [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-31|

Uusiutuvat energian lähteet ovat todellinen mahdollisuus

Tällä hetkellä maailman energiantuotanto on yli 80 prosenttisesti fossiilisten energian lähteiden varassa. Fossiilisten energian lähteiden ongelmana on saastumisen ja päästöjen lisäksi se, että niitä käyttämällä lainaamme tulevilta sukupolvilta, sillä niitä ei tule lisää. Oikeudenmukaisuuskäsityksemme viittaa melko varmasti siihen suuntaan, että reilua olisi taata tuleville sukupolville ainakin samat toimintamahdollisuudet ja vapaudet [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-26|

Onnellisuusindeksi: parempi elämä

Yhden ilmiön mittaaminen antaa väistämättä pelkistetyn kuvan todellisuudesta. Kuulee puhuttavan kärjistetysti, että bruttokansantuote mittaa sitä mikä elämässä ei loppujen lopuksi olekaan merkityksellistä. OECD lanseeraa bruttokansantuotteen rinnalle elämän merkityksellisyyttä mittaavan kokonaisindikaattorin. Se huomioi mittauksen kohteena olevissa maissa seuraavia tekijöitä:- asuminen- tulot- työllisyys- sosiaaliset suhteet- koulutus- ympäristön tila- instituutioiden hallinto- kansanterveys- turvallisuus- [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-24|

Valtioneuvoston periaatepäätös

"Kun teollisuusmaiden kehitystä on tähän mennessä ohjannut pyrkimys voimakkaaseen määrälliseen aineelliseen kasvuun, on tulevaisuudessa tavoiteltava elämän laatua, johon olennaisena osana kuuluvat turvallinen, puhdas ja viihtyisä elinympäristö, terveellinen ravinto, elämän henkinen rikkaus ja hyvät ihmissuhteet. Tavoitteena tulee olla, että kaikille työkykyisille olisi tarjolla ihmisarvoista työtä. Yhteiskuntaa on eheytettävä köyhyyttä poistamalla ja [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-21|

Väestönkasvu ja talouskasvu

Väestönkasvu on usein otsikoissa perimmäisenä ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyvänä ongelmana. Väitän, että massakulutuksen valtavirtaistuminen kaikkialla maailmassa ja usko sen tuomaan hyvinvointiin on vieläkin merkittävämpi haaste. Muutama perustelu:a) Vaurain viidennes maailman väestöstä (1,4 miljardia ihmistä) kuluttaa 60 kertaa enemmän kuin köyhin viidennes.b) Vauraassa länsimaassa syntyvä lapsi tuottaa 15-150 kehitysmaassa syntyvän lapsen verran [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-20|

Kuluttamisen vuosituhattavoitteet

Joseph Stiglitz, Amartya Sen ja Jean-Paul Fitouss päätyvät globaalien haasteiden ratkaisemisessa kuluttamisen merkityksen korostamiseen. Heidän mukaansa korkean elintason maat ryöstävät tulevia sukupolvia. Korkean elintason maiden kansalaisten arjen ajureita ovat halut eivätkä niinkään todelliset tarpeet. Kuitenkin tyytyväisyys elämää kohtaan ei juurikaan lisäänny vaurauden kasvun myötä enää sen jälkeen kun perustarpeet ruoka, [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-19|

Kokonaisvaltainen lähestyminen – halpa voi osoittautua kalliiksi

Hawken et al. (2010, 160) mukaan tulisi halvemmaksi sulkea Ruhrin alueen hiilikaivokset Saksassa ja maksaa kaikille työntekijöille täyttä palkkaa loppuelämän ajan kuin jatkaa kaivosten toimintaa. Kustannusvertailu perustuu kaivoksista saatavan hiilen polttamisen aiheuttamien haittojen hinnoitteluun. Näitä haittoja ovat ilman saastuminen, happosateet, hengityselinsairaudet, eurooppalaisten metsien vaurioituminen ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen.Lähde: Hawken, P., Lovins, [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-15|

Systeemiajattelu: colajuoman tarina

Englannissa myytävän colajuomatölkin valmistus alkaa bauksiitin louhimisella Australiassa. Alumiinioksidi erotetaan malmista kemiallisessa prosessissa. Raaka-aine kuljetetaan rahtilaivalla Ruotsiin. Kahden valtameren yli seilaaminen kestää noin kuukauden. Ruotsalaisessa metallinjalostustehtaassa alumiinioksidista erotetaan metalli lämmön avulla. Kymmenen metriä pitkät ja 20 cm paksut alumiinitangot kuljetetaan edelleen Saksaan, missä metalli pilkotaan 10 tonnin painoisiin keloihin. Kelat [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-06|

Sota ihmiskunnan yhteistä vihollista vastaan?

Sota terrorismia vastaan on ihmishenkien perusteella määriteltynä vaikeasti perusteltavissa. Sen sijaan sota ilmastonmuutosta vastaan voisi olla hyvinkin perusteltua, sillä ilmastonmuutoksen vuoksi kuolee vuositasolla noin 350 000 kehitysmaiden ihmistä viljelysatojen epäonnistumisiin, aliravitsemukseen, ripulitauteihin, malariaan ja tulviin. 99 prosenttia menehtyneistä on lapsia. Ilmaston muutoksen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä kärsivät eniten vauraiden teollisuusmaiden ihmiset. [...]

By | 2018-01-19T21:39:19+00:00 2011-05-04|