Kestävyysperustainen hyvinvointi

Ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia intressejä yhteensovittavaa hyvinvointiajattelua voisi kutsua kestävyysperustaiseksi hyvinvoinniksi. Se nojaa ihmisten väliseen terveeseen riippuvuuteen, jossa otetaan vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta. Se sallii ihmisten moninaisuuden, keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden. Ihmisten välinen terve riippuvuus toteutuu toisistamme huolehtimisen ilmapiirissä, sillä vastuu estää ahneuden, tuhlauksen ja vääristyneen vallankäytön vaikutuksia. Se takaa osallisuutta yhteisöihin, [...]

By | 2018-01-19T21:40:19+00:00 2011-10-31|

Social justice

Concept of social justice includes six aspects as follows:(a) Poverty prevention (b) Access to education (c) Labor market inclusion (d) Social cohesion and non-discrimination (e) Health(f) Intergenerational justiceScandinavian countries are ranked high in a new OECD Social Justice Index. Public expenditure on early childhood education is, however, below the OECD [...]

By | 2018-01-19T21:40:19+00:00 2011-10-31|

Kilpailutus päätöksenteossa

Pelkästään hintaan perustuva kilpailutus, joka johtaa esimerkiksi päiväkodin perunoiden toimittamiseen ulkomailta eikä lähiviljelijän pellolta, on väistämättä jäämässä historiaan:(a) Kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä kestävän kehityksen vastaisesti toimivien yritysten kilpailuetu murtuu (Goleman 2009, 176).(b) ”We might be moving rapidly into a situation in which firms that neglect environmental goals actually lose out in [...]

By | 2018-01-19T21:40:19+00:00 2011-10-28|

Yhteiskuntavastuu

Tällä viikolla julkistettu EU:n yritysten yhteiskuntavastuustrategia 2011-2014 pyrkii edistämään ekologisen ja sosiaalisen vastuun huomioimista elinkeinoelämässä. Lisääntyvä kuluttajien tietoisuus ja globaalin ajan tuoma maapallon kylämäisyys johtaa siihen, että tulevaisuuden menestyjiä ovat ne yritykset, joiden koko tuotantoketju on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä ja läpinäkyvä. Huomiota herättävää on, että edelleenkään vuonna 2011 yksikään [...]

By | 2018-01-19T21:40:19+00:00 2011-10-27|

Kulttuurinen kestävyys

Ihmisen jälkeä tällä planetaalla kutsutaan kulttuuriksi. Se on luonteeltaan henkistä tai aineellista eli joko softaa tai hardwarea. Tietoon perustuva ihmisen jälki edustaa aineetonta henkistä pääomaa, kuten suunnittelutyötä tai säveltämistä. Materiaan perustuvaa ihmisen jälkeä puolestaan edustavat esimerkiksi rakennukset, laitteet ja tavarat. Käytännössä ihmisen aikaansaannoksissa usein yhdistyy henkinen ja materiaalinen ulottuvuus.Ihminen on [...]

By | 2018-01-19T21:40:20+00:00 2011-10-23|

Paikallisesti tuotettu kasvispainotteinen luomuruoka

Painopisteen siirtäminen kohti paikallisesti tuotettua kasvisperäistä luomuruokaa on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä:(a) Turvaa ravinnon riittävyyden 9-10 miljardille ihmiselle pitkällä aikavälillä (kolmannes peltopinta-alasta on käytössä teuraseläinten rehun tuottamiseksi) (b) Edistää terveyttä(c) Turvaa luonnon monimuotoisuutta ja hidastaa ilmastonmuutosta (paikallisesti tuotettua kasvisluomuruokaa suosimalla voidaan pienentää 40 prosenttia kansalaisten ruokaan liittyvää ekologista [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-19|

Hyvinvointimme kustannukset maksetaan kaukana meistä

Teollisuusmaiden materiaalinen hyvinvointi perustuu huomattavalta osin siihen kilpailuetuun, joka syntyy ulkoistettaessa kustannukset maaperään, ilmakehään ja köyhien maiden kansalaisten maksettaviksi. Esimerkiksi suomalaiseen kulutukseen liittyvät päästöt syntyvät merkittävässä määrin maamme rajojen ulkopuolella, sillä Aasiasta on tullut tehtaamme. Ruoankin suhteen suosimme tuontia: maatalous kuluttaa 70 % maapallomme vesivaroista ja virtuaalivettä tulee kuin huomaamatta [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-14|

Läpimaterialisoitunut arki vie sivuraiteille?

Läpimaterialisoitunut arkemme johtaa helposti ohjaamaan energiaa kohtuuttoman paljon materiaalisten asioiden tavoittaseksi. Tyytyväisyyttä tavoitellaan materiaalisten asioiden avulla. Vahva evidenssi osoittaa kuitenkin, että perustarpeiden tyydyttymisen jälkeen materiaalisten asioiden merkitys on huomattavan vähäinen. Oleellista on:(a) Elämä itsessään. Elämän vaaliminen ja elämän edellytysten lisääminen. Terveys ja turvallisuus.(b) Onnistuminen työssä. Kokemus siitä, että pystyy muuttamaan [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-12|

Systems thinking and global age

Social change from local community life towards current individualised global age has been very quick. Contemporary global age means that the life on the planet Earth is not a collection of separate phenomenon and things but a system where everything is connected with each other. Politics tends to be local [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-12|

Traffic pollution and cognitive functions

Living in areas with high levels of traffic pollution can reduce people's performance in cognitive tests. If black carbon levels doubled in one area compared to another, the effect on the cognitive functions of people from that area were equivalent to ageing by nearly two years. Air pollution has also [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-09|

Vakaa talous tavoitteeksi?

Kun jokin kasvaa, se tulee suuremmaksi eli talouden kasvaessa talous tulee suuremmaksi, mutta:a) Mikä tarkasti ottaen kasvaa talouden kasvaessa?b) Kuinka suuri se on nyt?c) Kuinka suureksi sen on mahdollista kasvaa?d) Kuinka suuri sen pitäisi olla?Varsinkin kaksi jälkimmäistä kysymystä yleensä ohitetaan. Suljetulle systeemille - jota planeettamme edustaa - on tyypillistä omavaraisuus. [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-08|

Viihde-elektroniikka ja kestävyysajattelu

Viihde-elektroniikan kestävän kehityksen mukaisuutta häiritsee ekologisen kestävyyden osalta tuotteiden nopea uusimistahti. Sosiaalisen kestävyyden häiriötekijä on tuotteiden valmistukseen liittyvät ihmisen arvokkuutta vastaan sotivat käytännöt, kuten epäinhimilliset työolosuhteet.Elektroniikan kuten kännyköiden, tietokoneiden, mp3-soittimien ja pelikonsoleiden valmistuksessa syntyneiden kasvihuonekaasujen määrä on keskimäärin yhtä suuri tai suurempi kuin näiden laitteiden käytöstä syntyneiden päästöjen määrä. Viihde-elekroniikan [...]

By | 2018-01-19T21:40:02+00:00 2011-10-08|

Energia on ihmisen perustarve

Inhimillinen hyvinvointi etenkin pohjoisella pallonpuoliskolla kiteytyy energian saannin ympärille. Kestävän kehityksen kannalta energiaratkaisujen kestävyys on ehkä kaikkein oleellisin kehitystavoite. Tästä huolimatta saastuttavimpien energianlähteiden käyttö jatkaa vahvaa kasvuaan Suomessa. Vuoden 2010 aikana hiilen käyttö sähkön ja energian lähteenä lisääntyi 25%. Turpeen käyttö lisääntyi 31%.Tilastokeskus (2011). Sähkön ja lämmön tuotanto 2010. Luettavissa [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-10-06|

Consumption habits and their consequences

Human behaviour such as consumption decisions can be assessed by their consequences on global and local level. Actions that limit the opportunities and capability of human beings are harmful. They might, for instance, limit diverce life, increase land desertification or border freedom. Useful actions expand people´s opportunities and increase well-being. [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-10-05|