Ihmisen tekemän työn korvautuminen teknisillä ratkaisuilla on maailmanlaajuinen kehityskulku. Huomattavan vähän on kiinnitetty huomiota tämän kehityskulun laaja-alaisiin seurauksiin jo suhteellisen lyhyellä aikavälillä eli ennen vuosisadan puoliväliä. Tyypillisesti digitalisoitumiseen yhdistetään ainoastaan työn tuottavuuden tehostuminen. Entistä pienempi työntekijäjoukko tuottaa enemmän ja pienemmillä kustannuksilla. Mutta yksi mullistavimmista seurauksista on markkinatalouden ytimen hapertuminen.

Markkinoiden toiminta perustuu suhteellisen vauraaseen keskiluokkaan, joka käy töissä ja kuluttaa. Ihmistyön korvautuessa laajamittaisesti teknologialla vähenevät työpaikat ja kulutuskysyntä laskee. Uusien työpaikkojen syntyminen ei vastaa menetettyjen työpaikkojen määrää tai korvaa niistä saatua palkkatuloa.

Tällöin eriarvoisuus yhteiskunnassa lisääntyy. Valtaa siirtyy digitaalisen teknologian omistajille. Keskiluokan kulutuksen varaan virittäytyneet markkinat eivät vedä, sillä ihmisillä ei ole työttömyyden vuoksi rahaa kuluttamiseen. Kehityskulkua voimistaa markkinoiden globalisoituminen, joka on omiaan vähentämään keskiluokkaisten ihmisten työpaikkoja.

Suuri kysymys onkin, onko edessämme digitalisaation läpäisemä korkean työttömyysasteen yhteiskunta. Pitkälle automatisoituneessa ja tietoteknistyneessä yhteiskunnassa pieni vauraiden luokka omistaa tuottavaa työtä tekevän digitaalisen teknologian. Teknologian valmistus ja ylläpito työllistää muutamia. Suurin osa kansalaisista on työttömänä ja kilpailee jäljelle jääneistä palvelualan matalapalkkaisista työpaikoista.

Voimakkaimmillaan kehityskulku haastaa koko markkinatalouden, sillä sen elinvoimaisuutta vaaliva keskiluokkainen kulutus vähentyy lisääntyvän työttömyyden vuoksi. Voisiko siis seuraava päättelyketju olla totta:
(a) digitalisoituminen vähentää työvoiman tarvetta,
(b) työvoiman tarpeen vähennyttyä työttömyys lisääntyy,
(c) työttömyyden lisääntyessä kansalaisten ostovoima heikkenee,
(d) ostovoiman heikennyttyä työnteon ja kuluttamisen varaan viritetty talousjärjestelmä alkaa kangerrella?