Velaksi eläminen on planeetan tapa

Velka on mahdollistanut huikealla tavalla esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntämisen ja talouden kasvamisen. Velan ideaan sisältyy ajatus tulevaisuuden lainaamisesta tähän hetkeen. Siinä mielessä kyse on erityisestä vastuusta tulevia sukupolvia kohtaan. Vastuulle on tyypillistä hälventyä jos se kohdistuu hamaan tulevaisuuteen. Miljardien eurojen toteutuneet, mutta kirjaamattomat luottotappiot siellä ja täällä ovat esimerkkejä velkaongelman leviämisestä [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-30|

Päivittäiset valintamme ja eettisyys globaalissa ajassa

Globaali aika haastaa eettisyytemme. Yksilöt eivät ole irrallaan yhteisöistä ja vaikka politiikka on paikallista, sen seuraukset ovat globaaleita. Huomattavan osuvasti nykyajan haastetta kuvaa jo antiikista tuttu platonilainen havainto, jonka mukaan yksilön näkökulmasta tarkasteltuna on viisasta on turvautua oikeudenmukaisuutta ylläpitäviin ja edistäviin ratkaisuihin päivittäisissä valinnoissamme elleivät voimat riitä parhaaseen ja röyhkeimpään [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-28|

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalisen kestävyyden perusta on vuoden 1948 yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Sosiaalisessa kestävyydessä on kyse globalisoituneessa maailmassamme yhteisesti jaetuista arvoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja ihmisarvon korostamisesta, yhteenkuuluvuudesta, kansalaisia osallistavasta hallintotavasta ja kehityksen tuomien hyötyjen jakamisesta tasapuolisesti kaikkien maiden ja kansalaisten kesken.Sosiaalinen kestävyys ilmenee inhimillisenä pääomana tai sen puuttumisena. Sen lisääminen vaatii huomion kiinnittämistä [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-24|

Kulutuskansalaisuus ja hyvinvointi

Yksilökeskeinen massakulutus muodostaa merkittävän ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisenkin kestävyyden uhan etenkin pitkällä aikavälillä. Jos luonnon elinvoima hiipuu myös talouden perusta luhistuu. Siitä huolimatta massakulusta pidetään kehitykseen kuuluvana ja toivottava asiana, joka edistää aktiivisesti talouskasvua. Talouden kasvun tavoittelemisesta on tullut itseisarvoista, sillä vain harvoin pyritään määrittelemään kuinka paljon on tarpeeksi tai [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-23|

Luonnonmukainen maatalous

Maataloustuotantoa on ensisijaisesti pyritty kasvattamaan kehittämällä tehokkaampia kemiallisia lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Yhä vahvempaa näyttöä on siitä, että toimintatapa ei ole pitkällä aikavälillä kestävää.Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden ravintoarvot eivät ole juurikaan parempia kuin tehomaataloustuotteiden ravintoarvot. Sen sijaan muita etuja on huomattavasti. Tehomaataloudelle tyypilliset maanviljelyskemikaalit ja keinolannoitteet häiritsevät maaperässä, järvissä, joissa ja kosteikoissa [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-20|

External costs of power generation sources

Each stage in the life cycle of coal - extraction, transport, processing, and combustion - generates a waste stream and carries multiple hazards for health and the environment. Australian Academy of Technological Sciences and Engineering calculated the greenhouse impacts and health damage costs of different power generation technologies:- 39 eur/MWh [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-19|

Sosiaalisen muutoksen suunta

Kestävän kehityksen mukaiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää ajattelua ja toimintaa läpäisevää sosiaalista muutosta, joka johtaa vallitsevan kulttuurin uudelleen muotoutumiseen. Keskeistä on:(a) Hyvinvointikäsitys- painopisteen siirtyminen materiaalisesta tulojen maksimointiin keskittyvästä hyvinvointiajattelusta ihmisten välisten yhteyksien luomiseen(b) Talous- vahvojen paikallistalouksien syntyminen globaalitalouden rinnalle(c) Suhde materiaan- materian kierron varmistaminen siten, että jätteitä ei ole - on [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-16|

Moderni yhteiskunta

Modernia yhteiskuntaa luonnehtivat - tiedostavat ja joustavat autenttiset yhteisöt, - rutiineiden kyseenalaistaminen ja luovuus, - mukautuminen ja kyky reagoida muuttuviin tarpeisiin.

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-16|

Ekotehokkuus

Ekotehokkuuteen ja ympäristömyötäiseen tuotesuunnitteluun liitetään tyypillisesti seuraavia osa-alueita:(a) Materiaalin ja energian vähäinen tarve tuotteissa ja palveluissa,(b) kierrätysmateriaalin käyttö raaka-aineena ja tuotteiden kierrätettävyys,(c) tuotteiden kestävyys,(d) syntyvän jätteen laatu ja määrä,(e) ympäristölle haitallisten raaka-aineiden välttäminen (myrkylliset aineet tuotantoprosessissa ja tuotteessa) ja(f) palveluiden osuuden lisääminen tavaroiden valmistamisen sijasta.Ekotehokkuus liittää saumattomasti yhteen taloudellisen ja [...]

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-15|

Yhteisöllisyyden vaalimisen voima

Yhteisöllisyyden vaaliminen on keskeinen kestävän kehityksen tekijä- vähentää yrityksiämme saada hyväksyntää materiaalisten asioiden avulla- edellyttää vastuuta: olemme vastuussa toistemme hyvinvoinnista- edellyttää erilaisuuden näkemistä voimavarana- auttaa onnellisuuden saavuttamista: suuresta ihmisryhmästä seulottuja erittäin onnellisia ihmisiä luonnehtivat hyvät sosiaaliset suhteet

By | 2018-01-19T21:40:03+00:00 2011-09-13|

Rikkaan ja köyhän lähentyminen kehitystavoitteena

Köyhien ja rikkaiden välinen kuilu kasvaa kaikkialla maailmassa, myös kehittyneissä yhteiskunnissa. Tällaisen kehityskulun merkitys on hyvinvoinnin kannalta huomattava, sillä kansalaisten väliset alhaiset tuloerot korreloivat positiivisesti lähes kaikkien hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteiden kanssa kuten kansalaisten keskinäinen luottamus, väkivallan vähäinen määrä, korkean eliniän odote, pieni lapsikuolleisuus, kansalaisten vähäiset mielenterveysongelmat, teini-iän raskauksien pieni määrä, liikalihavuuden [...]

By | 2018-01-19T21:39:45+00:00 2011-09-12|

Koralliriutat kuolevat vuosisadan loppuun mennessä

Koralliriutoista on nykyisen kehityskulun jatkuessa tulossa ensimmäinen kokonainen ekosysteemi, joka tuhoutuu ihmisen toiminnan seurauksena seuraavan 90-vuoden kuluessa tai aikaisemmin. Suurin syy on fossiilisten energianlähteiden käyttö, josta seuraa merten happamoitumista ja meriveden lämpötilan nousua. Fossiilisen energian lähteiden hyödyntämistä tuettiin planeetallamme rahallisesti vuonna 2010 viisi kertaa enemmän kuin uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä.Koralliriuttojen elämä [...]

By | 2018-01-19T21:39:45+00:00 2011-09-11|

Ajaton suunnittelu ja tuotteiden pitkäikäisyys

Suuria kodinkoneita - kuten pakastimet, jääkaapit, pesukoneet ja kuivurit - on pidetty saastuttavina erityisesti niiden tarvitseman suuren käyttöenergian vuoksi. Norjalainen elinkaarianalyysiin perustuva tutkimus osoittaa, että pienten laitteiden valmistusprosessi on huomattavan rasittava ekologisen kestävyyden kannalta. Rasittavuutta lisää se, että näitä pieniä laitteita - kuten puhelimet, kannettavat tietokoneet ja televisiot - uusitaan [...]

By | 2018-01-19T21:39:45+00:00 2011-09-10|

Ylikehittyneisyys häiritsee hyvinvointia?

Tuottavuuteen ja tehokkuuteen pyrkiminen voi johtaa ihmissuhteiden välineellistymiseen. Ihmissuhteiden välineellistyessä elämän ydin on kadonnut. Saattaa olla, että materian tavoitteluun suuntautuva länsimainen hyvinvointiajattelu on vinoutunutta, sillä se ei pysty loppujen lopuksi tuomaan meille sitä tyydytystä, minkä ihmisten välinen luottamus ja kunnioitus tuo tullessaan. Kehittyvissä maissa bruttokansantuotteen kasvu tuottaa perustarpeiden tyydyttämisen mahdollisuuksia [...]

By | 2018-01-19T21:39:45+00:00 2011-09-07|

Kohti kestävyysperustaista hyvinvointia

Ihmiskunta on pyrkinyt rakentamaan hyvinvointiaan aikojen saatossa kolmella erilaisella lähestymistavalla. Varhaisin tiedossa oleva tapa on keräily ja metsästys. Sen jälkeen yleistyivät maatalousvaltaiset yhteisöt. Viimeiset 200 vuotta inhimillinen hyvinvointi on perustunut teollistumisen tuomien mahdollisuuksien varaan. Siirtyminen kestävyysperustaiseen hyvinvointiajatteluun on seuraava ihmiskunnan edessä oleva välttämätön siirtymä luonnonvarojen ehtyessä, saasteiden määrän saavuttaessa planeettamme [...]

By | 2018-01-19T21:39:45+00:00 2011-09-05|

Moninaisuuden voima

Erilaisuuden näkeminen voimavarana ja mahdollisuutena luo puitteet ihmisten väliselle yhteydelle paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteydestä syntyvä rikastuttava vuorovaikutus lisää luovuutta ja innovatiivisuutta. Sen sijaan samankaltaisuus tekee sosiologisesta tai biologisesta systeemistä haavoittuvaisen. Sama lainalaisuus pätee rahoitusjärjestelmien ja pankkitoiminnan samankaltaisuuteenkin. Samankaltaisuuteen ja harmonisointiin pyrkiminen pienentää yksittäisen pankin riskiä, mutta lisää koko [...]

By | 2018-01-19T21:39:46+00:00 2011-09-05|