About Arto O. Salonen

- PhD - Adjunct Professor at University of Helsinki - 17 years experience in Higher Education - 3 years international experience Expert duties in the field of sustainable society and business - Finnish National Board of Education - Social Sciences and Humanities Research Council of Canada - Latvian Science Council: National Research Programme on Sustainable Development of State and Society - Finnish National Defence University - Kuudes Kerros, Strategic Brand Design Consultancy - The Social Insurance Institution of Finland - Finn Church Aid - Aalto University (School of Business, and School of Arts, Design and Architecture) - FERA, Leader of the Special Interest Group (SIG) - more than 100 keynote presentations Research interests - Social change - Sustainable society - Sustainable Well-being - Mobility as a Service (MaaS) - Education for Sustainable Development (ESD) Research projects in 2016 (a) From Failand to Winland. See http://winlandtutkimus.fi/tutkimushanke/ (b) The Informed Consumer. See http://theinformedconsumer.fi/ (c) SOHJOA. See http://sohjoa.fi/in-english (d) Sustainable Well-being. See http://www.kela.fi/kaynnissa-olevat-tutkimukset?inheritRedirect=true (e) Education for a Changing World. See http://www.sitra.fi/en/news/education/meet-authors-sustainability-well-being-and-future-education (f) Nuorisobarometri 2016. See http://suomifinland100.fi/project/nuorisobarometri-2016-tulevaisuus/

Koulu ja tulevaisuuden yhteiskunta

Koulu menettää merkityksensä, ellemme hahmottele sitä maailmaa, jota koulutuksen avulla haluamme tavoitella. Ehkäpä koulun olemassaolon voisi perustella luottamuksen rakentamisella ja tulevaisuuden toivon lisäämisellä. Sanalla sanoen koulua tarvitaan siirtämään yhteiskuntaa ja maailmaa kestävyyden aikakauteen. Kestävyyden aikakaudelle siirtyminen on kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen muutosprosessi. Se edellyttää paitsi siirtymää tukevaa koulutuspolitiikkaa myös aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2016-02-06|

Avoin kirje sivistyksen puolesta

Antiikin ajan sokea piste oli orjuus. Sen ihmisarvoa musertavaa voimaa ei tunnistettu, koska orjuus oli normaali arkinen asia yhteiskunnassa. Onko meidän aikamme sokea piste vaivihkaa rapautuva sivistys, mikä ilmenee avarakatseisuuden puutteena, välinpitämättömyytenä sekä kapeana käsityksenä siitä, mikä elämässä on tavoittelemisen arvoista? Sivistynyt ihminen, elinvoimainen yhteiskunta ja vakaa talous muodostavat sen [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2015-12-22|

”Olen viime aikoina alkanut huolestua kuluttamisen eettisyydestä”

Tutkimme miten seuraamustietoisuus ilmenee suomalaisessa kuluttamisessa ja mihin suuntaan kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Laadullinen tutkimusaineistomme koostui 45 haastattelusta. Lisäksi keräsimme Suomen väestöä edustavan määrällisen aineiston (n = 1023). Aineistojen perusteella vaikuttaa siltä, että kuluttaminen polarisoituu entisestään. Yhtäältä ostetaan säästöhintaista, toisaalta panostetaan vastuulliseen laatuun. Kuluttaja on tyytyväinen joko edullisiin löytöihin tai vastuullisiin satsauksiin. [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2015-11-27|

Kestävä kehitys ja siirtymä planetaariseen politiikkaan

Ihmisen luontosuhteessa esiintyvien ongelmien ja kriisien ratkaisuksi on kehitetty historialliseen kontekstiinsa soveltuvia ympäristöhallinnan muotoja luonnonsuojelusta kestävän kehityksen politiikkadiskurssiin. Edessä olevat kompleksiset globaalit haasteet ja muutokset edellyttävät suurta käännettä. Olemme astuneet antroposeeniin, ihmisen aikaan, joka edellyttää laadullisesti uutta politiikkaa, jota voisi kutsua planetarismiksi. Voidaanko aiemmista politiikkadiskurssien käänteistä ottaa oppia? Millainen olisi [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2015-11-25|

Täyttä ihmisyyttä tavoittelemaan

Elämän parhaat voimat kannattaa satsata siihen, mikä kohdistuu ihmisyyden ytimeen. Ihmisyyden ytimeen pääsee kurkistamaan kun kysyy itseltään miksi teen sitä mitä teen. Meitä liikuttavat motiivit asettuvat mitättömyyden ja arvostuksen akselille. Mitä jos päätämme alkaa luoda ja vaalia kulttuuria, jossa jokaisen on helppoa saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan? Kuka silloin on häviäjä [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2015-11-15|

Education for a Changing World

Why do we collectively create results nobody wants? I refer to the wicked problems around us – such as climate change, our commodities produced by child labour, and a huge gap between rich and poor. Education has a key role to play in order to solve these problems. What kind [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2015-11-09|

Ympyrän neliöintiä

Viime vuosikymmenten kehityskululle on ollut tyypillistä se, että yhteiskuntarauhaa on tavoiteltu kuluttamisen mahdollisuuksia ylläpitämällä ja lisäämällä. Käyttöön on otettu resursseja, joita ei ole ollut käyttöhetkellä olemassa. Inflaatio, valtionvelka ja yksityiset lainat ovat esimerkkejä näistä resursseista. Kasvu- ja hyvinvointi-illuusion ylläpitäminen näillä keinoilla on nyt osoittautumassa mahdottomaksi, sillä riskit ovat hyötyjä suuremmat. [...]

By | 2018-01-19T21:43:02+00:00 2015-11-08|

Digitalisoituminen kaataa markkinatalouden?

Ihmisen tekemän työn korvautuminen teknisillä ratkaisuilla on maailmanlaajuinen kehityskulku. Huomattavan vähän on kiinnitetty huomiota tämän kehityskulun laaja-alaisiin seurauksiin jo suhteellisen lyhyellä aikavälillä eli ennen vuosisadan puoliväliä. Tyypillisesti digitalisoitumiseen yhdistetään ainoastaan työn tuottavuuden tehostuminen. Entistä pienempi työntekijäjoukko tuottaa enemmän ja pienemmillä kustannuksilla. Mutta yksi mullistavimmista seurauksista on markkinatalouden ytimen hapertuminen. Markkinoiden [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-10-17|

Uusi talousajattelu rikastaa meidät?

Uuden talousajattelun ytimessä on yksinkertainen, mutta radikaali ajattelutavan muutos. Siinä bruttokansantuote ymmärretään kuluna, joka tarvitaan kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Politiikan ensisijaisena tavoitteena tulisi olla pitkän ja merkityksellisen elämän takaaminen kansalaisille mahdollisimman pienillä kuluilla kasvattamatta taloutta yhtään sen suuremmaksi kuin on välttämätöntä. Nykyisessä talousajattelussa pyrimme kasvattamaan talouden volyymia - tuotteiden ja palvelujen [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-10-15|

Menestyvimmät tuotteet ja palvelut perustuvat jaettuun arvoon

Vanhassa maailmassa yrityksen kilpailuedun kannalta optimaalisin tilanne vallitsi silloin kun tuotanto oli vastuuttominta: (a) Työvoima ilmaista tai lähes ilmaista (lapsityö, pakkotyö) (b) Energian lähde halvin (yleensä kivihiili, joka on myös saastuttavin energian muoto) (c) Jätteet luontoon puhdistamattomina Maailma muuttuu, sillä tiedostaminen lisääntyy. Nyt menestyvien tuotteiden ja palvelujen arvo muodostuu useasta [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-10-01|

Siirtymämuotoilu – yhteiskunnallista muutosmuotoilua

Ensin oli tuotemuotoilu, sitten tuli palvelumuotoilu. Seuraava suuri avaus on siirtymämuotoilu, jonka avulla siirretään yhteiskunta sellaiseen asentoon, josta tulevat sukupolvet ovat ylpeitä. Siirtymämuotoilu on poikkitiedolliseen lähestymiseen perustuvaa yhteiskunnallisen muutoksen suunnittelua ja toteuttamista. Sen tarve on suurempi kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Tarve johtuu kolmesta asiasta: (a) Ihmisten määrä on suuri [...]

By | 2018-01-19T21:42:46+00:00 2015-09-18|

Palvelumuotoilulla kohti kukoistavaa elämää

Elämän ytimessä on tunne oman elämän merkityksellisyydestä ja kokemus tämän hetken täyteydestä. Täydellinen palvelukokemus on sellainen, jossa ihminen kokee itsensä entistä arvokkaammaksi ihmiseksi. Palvelu, joka onnistuu vastaamaan ihmisenä olemisen ydinkysymyksiin, on poikkeuksellisen vetovoimainen. Kestävä palvelumuotoilu (a) on kokonaisvaltaisesti vastuullista, (b) lisää palvelunkäyttäjän oman arvon tunnetta ja (c) tarjoaa elämälle uusia [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-09-12|

Uusi oppiminen ja oppimiskulttuuri

Uuden ajan oppimiskulttuurille on tyypillistä se, että oppimista tapahtuu yhä enemmän luokkien ja oppilaitosten ulkopuolella. Järjestäytymättömästä epämuodollisesta oppimisesta tulee valtavirtaa. Opettajan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että oppijan sisäisen motivaation merkitys lisääntyy. Sisäistä motivaatiota kannattelemaan tarvitaan kannustava, tosiaikainen ja monisuuntainen palautevirta, joka varmistaa epäjärjestyneen oppimisen hyödyntämisen oppimista rikastavana voimavarana. Korkeakoulussa oppimisen [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-08-29|

Erinomaisuudet esiin

Millaista vahvuutta huokuisimmekaan jos pyrkimyksenämme olisi kannatella toinen toistemme erinomaisuuksia. Niitä nimittäin löytyy meistä jokaisesta. Mitä jos päätämme luoda työpaikastamme yhteisön, joka tietoisesti antaa nostetta jäseniensä erinomaisuuksille? Mitä jos koko Suomi päättäisi ryhtyä samaan? Tuottavuushaasteita ei olisi? Ihmisen unelmana on saada tunnustusta omasta arvokkuudestaan. Luokittelu hyviin ja pahoihin, värillisiin ja [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-08-27|

Muotoilu antaa siivet kiertotaloudelle

Kestävän muotoilufilosofian mukaan kuluttaminen mielletään materiaalien kiertoprosessiin osallistumiseksi. Kodin, kaupungin, maaperän tai kaatopaikan ei ajatella muodostuvan materiaalien loppusijoituspaikaksi vaan uuden materiaalikierron lähtökohdaksi. Siis jos jätettä syntyy, on jotakin mennyt pieleen tuotesuunnittelussa. Päästöt puolestaan osoittavat, että tuotantoprosessissa on jotakin vialla. Kaikki materiaalit ovat lähtöisin luonnosta. Ne eivät lopu jos ne saadaan [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-08-22|

Arvokkaan elämän pelastuspaketti

Välillä tuntuu siltä, että ihmisenä olemisen ytimet ovat hukassa. Mitä ihmettä me oikein puuhastelemme? Jokainen meistä ihmisistä haluaa kokea tämän hetken ylevyyttä ja täyteyttä. Niin yksinkertaista se on. Elämää kannattelee syvä tietoisuus siitä, että tähän päivään kannatti herätä. Radikalisoituminen, masentuneisuuden yleistyminen ja keskeytyneet työurat ovat suurelta osin tulosta siitä, että elämä ei [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-06-18|

Merkitysnäköaloja avaavat eettiset innovaatiot

Insinööriystäväni työskenteli robottiteknologisiin ratkaisuihin keskittyvässä kasvuyrityksessä. Innostuneena hän kertoi innovaatioista, joiden avulla saatiin älykkäästi automatisoitua teollisuuslaitosten vaarallisimpia työvaiheita. Hänen työnsä puolusti arvokasta ihmisyyttä, sillä uudistusten myötä työntekijöiden työtyytyväisyys lisääntyi ja loukkaantumiset vähenivät. Hän työskenteli arvojensa mukaisesti merkityksellisten asioiden parissa. Vähitellen sellaiset työtehtävät lisääntyivät, joissa hän koki olevansa murtamassa ihmisten hyvinvointia. [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-06-10|

Osaksi jotakin itseä suurempaa ja merkityksellistä

Tuskin kukaan haluaa lisää lapsityöläisiä meille t-paitoja ompelemaan tai kaakaota tuottamaan. Eikä ilmastonmuutoksen kiihdyttäminenkään ole ToDo-listallamme. Haluamme olla olemassa jotakin itseämme suurempaa asiaa varten. Haluamme liittyä sellaisiin ratkaisujen ketjuihin, joista seuraa hyvää. Pitää pysähtyä ja kysyä kuka minä olen ja mitä minä haluan. Jos en tee sitä, mitä syvimmiltäni koen [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-06-03|

Miksi työtä ei riitä kaikille?

Kestävässä ja elinvoimaisessa yhteiskunnassa verorasituksen kohteena ovat hyvän elämän saavuttamisen kannalta huonot asiat, eivät hyvät asiat, kuten työ. Teollisen aikakauden talouskasvu on pääasiassa perustunut kaivoksista, metsistä ja pelloilta saataviin luonnonvaroihin, joista on jalostettu hyödykkeitä ja jotka ovat käytön jälkeen päätyneet kaatopaikoille. Tuhlailevan materiaalien hyödyntämisen yhtenä syynä on se, että vallalla [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-05-31|

Ratkaisu kaikkea elämää koskettaviin viheliäisiin ongelmiin

Ajallemme tyypillisten viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan uutta näkökulmaa. Luopumis- ja uhrautumispuhe ei haasteitamme ratkaise. Uhkakuvien maalailu on sekin tehotonta. Käyttäytyminen ei muutu. Otetaan käyttöön ihmisen itsekkyys. Haetaan itsekkäästi syvempiä merkityksiä ihmisenä olemiselle. Itsekkyyttä siinä on se, että ei suostuta elämään ohi omaa elämää. Ei tyydytä määrittelemättömän arvokkaassa elämässä vähään. Elämän [...]

By | 2018-01-19T21:42:47+00:00 2015-05-23|